Sakramenty

Sakramenty św. są to znaki widzialne od Chrystusa Pana ustanowione, przez które otrzy­mujemy łaskę Bożą dla naszego zbawienia. Nazywają się znakami widzialnymi raz dlatego, że pod zmysły podpadają te czyny i słowa, których przy udzielaniu Sakramentów św. się używa i które pojmujemy za pomocą zmysłów, a po wtóre dlatego nazywają się znakami, że dają nam poznać łaskę niewidzialną, której udzielają duszy naszej. Nazwy sakrament używamy w znaczeniu ściśle religijnym, czyli dla oznaczenia rzeczy świętej, tajemnicy Bożej, misterium.Do istoty Sakramentu św. trzy rzeczy należą: znak widzialny, ustanowienie przez Chrystusa i moc udzielania łaski.Mówimy, że sakramenty święte są ustanowione przez Chrystusa Pana i że przez nie otrzymujemy łaskę Bożą dla naszego zbawienia. Jest to zasada wiary św. czyli dogmat. Żaden człowiek uczynić by tego nie mógł. Tylko Bóg mocen jest do pewnych znaków dowolnych z nieprzebranego swego miłosierdzia przywiązać swe łaski i ich tak szczodrze udzielać z tej skarbnicy. Ta prawda powinna być dla nas bodźcem do należytego poszanowania Sakramentów św. i zachętą do gorliwego z nich korzystania.Dogmatem jest wiary, że siedem jest Sakra­mentów św. ani mniej, ani więcej: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, Sakrament, chorych kapłaństwo i małżeń­stwo. Tak stale utrzymywał i utrzymuje Kościół św. łaciński i Kościoły obrządków wschodnich. Jedynie różni protestanci zaczęli nie uznawać niektórych Sakramentów św. aż wreszcie doszli do tego, że pozostał im jeden chrzest.


Chrzest

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza.
Sakrament chrztu świętego, który  otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
 • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
 • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
 • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu:

 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania).

Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej.

Msze z udzieleniem sakramentu chrztu św. w  2-ą sobotę – lutego, kwietnia. czerwca, sierpnia, października i grudnia – godz.16:00.


Bierzmowanie

Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem. Otrzymują moc Ducha Świętego, by w ten sposób jako prawdziwi świadkowie Chrystusa szerzyli wiarę słowem i uczynkiem oraz bronili jej.

W naszej parafii do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież III klas gimnazjum po całorocznym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, na które składa się katecheza w szkole oraz katecheza przy parafialna i osobista troska o jak najlepsze wewnętrzne przygotowanie na przyjęcie mocy Ducha Świętego.

Dokumenty niezbędne do Bierzmowania:

 • świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,
 • roczne przygotowanie kandydatów do bierzmowania przy parafii (spotkania raz w miesiącu),
 • w przypadku osób dorosłych; świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

Eucharystia

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, bo Chrystus włącza Kościół i każdego z nas do swojej ofiary uwielbienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy ja przyjmują uczestniczą w ofierze Pana Jezusa, wzmacniają wieź miłości miedzy sobą a Jezusem i karmią się „pokarmem” dającym życie wieczne.

Dokumenty niezbędne do I Komunii Świętej:

 • świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,
 • pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.

Pokuta i pojednanie (spowiedź święta)

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”

(KKK 1422)

W naszej parafii można skorzystać z sakramentu pokuty codziennie przed każdą  Mszą świętą.


Namaszczenie chorych (sakrament chorych)

Przez święte namaszczenie chorych i modlitwę kapłanów, cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.

W nagłych przypadkach, można zawsze wezwać kapłana do chorego. Zgodnie z harmonogramem  odwiedziny chorych odbywają się w naszej parafii w każdy I-szy piątek miesiąca o godz. 15:30


Kapłaństwo

W Kościele jest tylko jedno kapłaństwo – kapłaństwo Jezusa Chrystusa, który siebie samego złożył w ofierze Ojcu.

Wszyscy ochrzczeni mają w tym kapłaństwie swój udział. Dlatego każdy z nas w czasie Mszy świętej może współofiarowywać Bogu duchowe dary.

Jednak Pan dopuścił niektórych do szczególnego udziału w swoim kapłaństwie, aby ich posługa była znakiem obecności Bożej w Kościele. W ten sposób powstało służebne kapłaństwo, nazywane także hierarchicznym.
Z czasem utrwaliło się, że do stanu kapłańskiego należą biskupi (mający pełnię kapłaństwa) oraz prezbiterzy i diakoni.

Pamiętajmy o modlitwie za kapłanów jak również o nowe powołania kapłańskie,szczególnie z naszej parafii


Małżeństwo

Istrukcja Arcybiskupa Metropolity Katowickiego dotycząca przyjęcia narzeczonych i towarzyszenia im w procesie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.

Poniższe wskazania wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. i obowiązują we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej.

Małżeństwo, już z natury i z zamysłu Bożego służy zbawieniu człowieka. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, aby stanowiło ono przymierze ludzi z Bogiem oraz mężczyzny z kobietą, na wzór oblubieńczego przymierza Chrystusa z Kościołem. Sakramentalne małżeństwo i rodzina są w Kościele najmniejszą wspólnotą zbawczą, wypełniającą konkretne zadania we wspólnocie całego Ludu Bożego i słusznie nazywają się „domowym Kościołem” (por. KK 11).

Wskazania dotyczące zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

 • uczestniczenie w czterech naukach przedślubnych,
 • uczestniczyć w trzech indywidualnych (dla każdej pary) spotkaniach z doradcą życia rodzinnego w poradni,
 • narzeczeni od 1 stycznia 2020 r. na nauki przedślubne i spotkania w poradni życia rodzinnego będą zapisywać się jedynie drogą elekroniczną, przekazując jednocześnie stosowne ofiary (100zł w tym 50zł jako udział w kosztach materiałów pomocniczych oraz 50zł jako ofiara na funkcjonowanie parafialnej poradni życia rodzinnego) na konto parafii NarzeczeniKatowicka.pl,
 • uczestniczyć w dniu skupienia dla narzeczonych, który odbywa się cztery razy w roku (II Niedziela Adwentu, III Niedziela Wielkiego Postu, II Niedziela czerwca, III Niedziela września) o godz. 14:30 w kościele św. Walentego i jest połączony ze Mszą św.
 • protokół przedślubny należy spisać 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu (świadectwo chrztu jest ważne 6 miesięcy, dokumenty z USC również 6 miesięcy).
  spisywanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się zasadniczo w miejscu zamieszkania (nie zameldowania) jednego z narzeczonych.

Do tego protokołu należy przynieść:

 • jeśli ślub ma być konkordatowy – zaświadczenia z USC, jeśli wcześniej był ślub cywilny – akt małżeństwa,
 • dowody osobiste,
 • akt chrztu św., jeśli któryś z narzeczonych nie był ochrzczony w naszej parafii,
 • poświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (może być adnotacja na akcie chrztu św.),
 • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej lub zawodowej,
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo narzeczonych w dniu skupienia i indywidualnych spotkaniach z Powierniczką Rodzin.