9.07.2023 — Msza Święta sercem niedzieli

Eucharystia jest źródłem i siłą tworzącą komunię między członkami Kościoła właśnie dlatego, że jednoczy każdego z nich z Chrystusem: przy łamaniu chleba eucharystycznego, uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, stajemy się komunią z Nim i nawzajem między sobą: Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia.

Aby zrozumieć sens Mszy Świętej, warto wrócić do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wtedy to chrześcijanie w każdą niedzielę gromadzili się dla uczestniczenia w Eucharystii po domach, w których były odpowiednie warunki. Układ Mszy Świętej w pierwszych wiekach przedstawiał się następująco: składał się z czytania ksiąg biblijnych, słuchania homilii, śpiewu psalmów i hymnów, odmawiania wspólnych modlitw, pocałunku pokoju i zbiórki na cele charytatywne. Nieobecnym zanoszono Komunię św. do domów. Natomiast zebrane ofiary podczas Mszy Świętej dawano sierotom, wdowom, ubogim i potrzebującym. Msza Święta zarówno u swoich początków, jak i dzisiaj pełni podwójną funkcję. Jednoczy nas z Bogiem: przez wsłuchiwanie się w Jego słowo podczas czytań oraz przez karmienie się Jego Ciałem, co nas zjednoczy z Chrystusem w sposób pełny. Natomiast drugim wymiarem Eucharystii jest zjednoczenie z całym Kościołem, który sprawuje ten sam sakrament na całym świecie. W sposób szczególny jednak jednoczymy się z naszym Kościołem lokalnym, tymi, którzy stoją obok nas. Otwierając się także na ich potrzeby materialne i duchowe, modlimy się za osoby wymieniane podczas intencji Mszy Świętej lub modlitwy wiernych.

  • Utwórzmy naszą rodzinną modlitwę wiernych, w której uwzględnimy zarówno osoby z Kościoła powszechnego (papieża, wierzących z innych krajów itp.), jak i wiernych z naszej parafii i naszej rodziny.